Johanna Kasischke (Mayersche Buchhandlung), Lynne Forster (Buchhandlung einzigundartig), Kanut Kirches (Städtegruppenleitung JVM Köln-Bonn) © Anna Redisiu

Johanna Kasischke (Mayersche Buchhandlung), Lynne Forster (Buchhandlung einzigundartig), Kanut Kirches (Städtegruppenleitung JVM Köln-Bonn) © Anna Redisiu